Obchodní podmínky

 

Provozovatel internetové stránky

Ing. Blanka Pallanová

sídlo firmy: Tylova 390/4, 397 01 Písek

provozovna: Havlíčkovo náměstí 95/2, 397 01 Písek

IČO: 647 45 571

Tel: 725 423 578

 

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen “občanský zákoník”) platí pro poskytovatele služeb prostřednictvím webového rozhraní Celostní Koučink, Kraniosakrální terapie, Tkáňové soli, Bachovy esence, Konzultace, umístěného na internetové adrese www.morionlight.com dále rovněž jen “webové rozhraní”) provozovaném Poskytovatelem.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Kupujícího a Uživatele. Kupující osobní, telefonickou nebo emailovou objednávkou služeb či výrobku stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a akceptuje je.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Za smlouvu se zde označuje kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, pokud se Kupující s Poskytovatelem nedohodnou jinak. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webovém rozhraní v průběhu objednání služby. Je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a zopakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednání služby či výrobku, obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby/zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 - Odstoupení od smlouvy.

 

  1. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny za balení a náklady na balení, dodání nebo dopravu zboží Kupujícímu.  Informace o nákladech spojených s balením a s dopravou nebo dodáním výrobku či zboží obsahuje webové rozhraní a čl.3 těchto podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní.

2.2. Možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu  s Kupujícím za individuálních podmínek je zachována.

2.3. Prezentace služeb, výrobků a produktů umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy, §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně takto prezentovaných služeb.

2.4. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena na základě objednávky Kupujícího prostřednictvím tel. hovoru, textové zprávy nebo elektronické pošty. Při potvrzení objednávky je Kupující Poskytovatelem informován o konečné ceně, nebo cenovém rozsahu za službu.  Kupující podáním objednávky na službu souhlasí výslovně s návrhem na konkrétní cenu a termín Poskytovatele. V případě výrobku kupující podáním objednávky výslovně souhlasí a s tím žádá výslovně Prodávajícího, aby Prodávající s poskytováním výrobku začal před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to bezodkladně po uzavření smlouvy, ledaže kupující uvede v objednávce jinak.

2.5.Smluvní vztah mezi Kupujícím a poskytovatelem vzniká (tj. smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky jež je Poskytovatelem zasláno Kupujícímu textovou zprávou, ústní dohodou po telefonu nebo elektronickou poštou na elektronickou adresu nebo telefonní číslo Kupujícího. Pokud by k tomu nedošlo, tak úhradou celé ceny nebo čerpáním celé služby Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Předmětem smlouvy jsou pouze služby uvedené v objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícímu.

2.6. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na telefonické hovory a internetové připojení) si hradí Kupující sám.

2.7. Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytnou službu uvedenou v objednávce a Kupující se zavazuje zaplatit poskytovateli cenu služby uvedenou v objednávce.

2.8. Poskytovatel upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u služby, výrobu nebo zboží ve webovém rozhraní není v průběhu objednávání již aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí s výší ceny, vyhrazuje si Poskytovatel právo odstoupit od smlouvy.

2.9. Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzenou poskytovatelem emailovou zprávou, telefonicky nebo přes sms na kontaktech uvedených poskytovatelem. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné. I závaznou objednávku zboží, výrobku či služby lze po předchozí domluvě s poskytovatelem zrušit, a to pouze mailem nebo sms a to nejdéle 48 hod před domluveným termínem služby. U zboží, pokud nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, muže být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobeným vrácením objednávky. Pokud bude předmětem smlouvy mezi Poskytovatelem a Kupujícím výrobek, který bude individuálně vyráběn pro kupujícího nelze od smlouvy odstoupit a je nutné nahradit cenu výrobku i s náklady na jeho zaslání, dle odst. 4.1. těchto obchodních podmínek. 

 

  1. Platební a dodací podmínky

3.1. Kupující má možnost zaplatit za službu, zboží či výrobek následujícími způsoby. Nejdéle do pěti pracovních dnů, nejpozději do 48 hod před poskytnutím služby bezhotovostním převodem na účet poskytovatele pod přiděleným variabilním symbolem. Pokud se poskytovatel s Kupujícím nedomluví jinak.

3.2. Za zboží či výrobek platí Kupující předem bezhotovostním převodem na účet poskytovatele pod přiděleným variabilním symbolem nebo v hotovosti při osobním převzetí. Kupujícímu je poskytnut daňový doklad.  Dohodnutý způsob platby bude uvedený v objednávce kupujícího.

3.3. Platba za služby, zboží a výrobky je možná pouze v českých korunách (Kč).

3.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit cenu služby, zboží či výrobku společně s uvedením variabilního symbolu platby, která je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

3.5.Kupující bere na vědomí, že při poskytnutí výrobku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 2.4. a 4.1..

3.6. Náklady na dodání zboží či výrobku jsou uvedeny na webovém rozhraní a budou uvedeny v přijetí objednávky ze strany Poskytovatele.

3.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

3.8. Kupující nabývá vlastnické právo ke službě, výrobku či zboží zaplacením celé kupní ceny za službu, výrobek či zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoliv však dříve než zboží, službu či výrobek převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží či výrobku přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží či výrobku Kupujícím nebo okamžikem kdy měl Kupující povinnost zboží či výrobek převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží připraveno k převzetí).

 

  1. Odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování výrobku či služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro dostoupení od smlouvy a dále o dodávce zboží - výrobku, které bylo upraveno - vyrobeno individuálně podle přání Kupujícího pro něho či jinou osobu. 

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst č. 4.1. či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1. občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Poskytovatele nebo sídla či místa podnikání Poskytovatele či na kontaktní email Poskytovatele. 

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst.4.2. těchto obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Pokud bylo předmětem smlouvy zboží, musí být zboží poskytovateli vráceno (jinak než na dobírku, kterou Poskytovatel nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Poskytovatele nebo do sídla či místa podnikání poskytovatele. Zboží musí být Poskytovateli vráceno v původním neporušeném obalu, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.

4.4. Kupující spolu s vráceným zbožím předloží originál nebo kopii daňového dokladu nebo jiný dokument dokazující koupi zboží, dále písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod peněz na účet, osobní převzetí hotovosti či jinak).  Vyjádření musí rovněž obsahovat kontaktní adresu, telefon, elektronickou adresu Kupujícího.

4.5. Ve lhůtě do deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3. obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali není vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.6. V případě služby Poskytovatel vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal nejdéle 48 hodin před stanoveným datumem plnění služby. Pokud bylo předmětem smlouvy poskytování služby (poradenství, konzultace či jiné), Kupující má povinnost v případě, že před odstoupením od smlouvy již začalo plnění této smlouvy (poskytování služby) uhradit celou částku. V případě zboží Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to   stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem jaký kupující požadoval.

4.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká poskytovateli vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklou. Nárok na úhradu vzniklé škody je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení cenu a náklady na dodání zboží.

4.8. Při zaslání zpět je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit cenu   ani náklady na dodání zboží.

4.9. Náklady spojené s navrácením zboží Poskytovateli v případě odstoupení od smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Poskytovatel je oprávněn započít své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

4.10. Do doby převzetí služby, zboží či výrobku kupujícím je Poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Poskytovatel Kupujícímu cenu bezhotovostně na účet sdělený mu po tento účel Kupujícím nebo účet ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud kupující žádný do 3 dnů od odstoupení poskytovateli nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení smlouvy.

4.11. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li odstoupení od smlouvy kteroukoliv stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

  1. Odpovědnost za vady

5.1. Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku.

5.2. Při poskytování služeb odpovídá Poskytovatel Kupujícímu, že služba bude poskytnuta v dohodnutém rozsahu a čase.

5.3. Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že zboží a výrobky při převzetí nemají vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží či výrobek převzal:

- má zboží či výrobky mají vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekává s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží či výrobky se hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží či výrobek tohoto druhu obvykle používá,

- zboží či výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží či výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží či výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů

- u výrobku pro konkrétního Kupujícího se jedná o zboží okamžité spotřeby. Kupující je s tímto faktem seznámen a poučen o používání výrobku.

5.4. Kupující bere na vědomí, že účinky prodávaného zboží a výrobků jsou individuální a jejich rychlost a intenzita se mohou u jednotlivých osob lišit. Odpovědnost podle předcházejícího odstavce se proto nevztahuje na účinky.

5.5. Podmínky pro uplatnění práv z vadného plnění obsahuje Reklamační řád.

5.6. U veškerého zboží a výrobků prodávaného Poskytovatelem Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Poskytovatel Kupujícímu za to, že zboží a výrobky při převzetí nemají vady.

 

  1. Reklamační řád

6.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky a podmínky reklamace vad výrobků či zdoží a uplatnění za záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanovením občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

6.2. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží a výrobků, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek či používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě předem věděl, nebo pokud vadu sám způsobil nevhodným zacházením s výrobkem či zbožím. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové výrobku či zboží, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. V případě výrobků je Kupující poučen o jeho řádném používání na webovém rozhraní.

6.3. Kupující je povinen uhradit reklamaci u Poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.  Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s kupujícím nedomluví jinak. 

6.4. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na kontaktní adresu poskytovatele, do jakékoliv provozovny nebo do sídla Poskytovatele.

6.5.Reklamaci lze uplatnit doručením reklamovaného zboží na kontaktní adresu Poskytovatele, do jakékoliv provozovny Poskytovatele nebo sídla či místa podnikání Poskytovatele. Při zasílání je kupující povinen výrobek či zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží či výrobku, spolu s popisem vady a návrhem na řešení reklamace. Je-li reklamace shledána neoprávněnou, má Poskytovatel právo požadovat náhradu nákladů spojených se zjišťováním vady a náhradu nákladů na přepravu reklamovaného zboží zpět ke Kupujícímu.

6.6. Poskytovatel neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně za újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží či výrobků, popřípadě nedbalostí.

6.7.Kupující/spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporu je Česká obchodní inspekce.

 

  1. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, věk, adresa bydliště doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonické číslo, případně dalších údajů, které klient sdělí, (dále společně vše označeno jako “osobní údaje”), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovány pro účely realizace práv a povinností vyplývající ze smlouvy, dále pro účely vedení účetnictví a marketingové účely.

7.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

7.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze.  Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Poskytovatel nepředá žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7.5.Osobní údaje jsou zpracovány po dobu neurčitou.  Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Kupující potvrzuje, že osobní údaje jsou přesné a že byl poučeno tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7. V případě, že by se kupující domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich účel zpracování, může:

požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení

požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel, nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.8. požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, výrobky, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předchozích vět může kupující kdykoliv odvolat.

 

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena Práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují Kupujícímu (spotřebiteli) vyšší míru ochrany.

8.2. V otázkách neupravených smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikaci mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

8.3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní či jeho části softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě emailové anebo telefonické dokumentace.

8.4. Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb, zboží a výrobků na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolání. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.  kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká odchodní inspekce. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajištuje Poskytovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 pismeno e) občanského zákoníku).

8.5. Obsah webových stránek Poskytovatele, všechny materiály na nich ( texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce, atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek je chráněn autorským právem poskytovatele a mohou být chráněny dalšími práva dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoliv účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele.  Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude poskytovatel posupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

8.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodu jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.7 Smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoliv dotčena). Smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne poskytovatel Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

8.8. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souboru “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnou používání cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případě není vyloučeno, že nebude možné využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováním údajů a nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. 

8.9. Znění obchodních podmínek může poskytovatel změnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek za jehož účasti vznikly.

8.10.V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Poskytovatel Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace prostřednictvím mailu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2022

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz